Consultes a la pàgina principal  Hit Counter

Aquest és l’abocador de deixalles que està construint l’empresa Puigfel des de l’any 2010, a les portes de Sant Cugat i Bellaterra, al costat d'escoles, un hospital i habitatges. Serà el novè abocador de Cerdanyola (ciutat que serà coneguda com la de la ciència i els abocadors).

Des de l’any 2010 l’empresa Puigfel ha extret milions de tones de Can Fatjó dels Aurons sense disposar de les llicències ni els permisos necessaris per fer-ho. Portem més d’un any denunciant-ho i demanant a l’Ajuntament de Cerdanyola i a la Generalitat de Catalunya que aturin les obres.

Les explicacions que ens donen les administracions ens preocupen:

Què està passant a Can Fatjó dels Aurons? Resposta

Què està passant a Can Fatjó dels Aurons ?

RESPOSTA de l’Ajuntament de Cerdanyola (12 de març de 2012):

“Un cop feta la inspecció no es van trobar indicis de cap obra il·legal en relació a la presumpta construcció d’un abocador d’escombraries. Sí que es van poder constatar treballs relacionats amb l’activitat extractiva d’argiles”... “Aquest informe, elaborat per l’empresa consultora Payject XXI, pertanyent al grup Burearu Veritas va concloure que no hi havia cap evidència ni indici que l’activitat que es desenvolupava a Can Fatjó dels Aurons fos diferent de la derivada de l’extracció del mineral d’argila autoritzada”.

OBSERVACIONS A LA RESPOSTA:

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de l’empresa Puigfel corresponent a l’exercici 2010 ja diu: “Durante el ejercicio 2010, la Sociedad ha activado los trabajos realizados para acondicionar la “cantera Almar” en un depósito de residuos por un importe de 677.549,40 euros; a la fecha de este informe, la Sociedad no dispone todavía del correspondiente permiso para llevar a cabo la citada actividad en la mencionada ubicación”. L’informe dels tècnics de Territori i Sostenibilitat de 24 de març de 2011 diu “tots aquests moviments de terra (extracció d’àrids i acopis de materials a la zona est) es realitzen per tal d’adequar la zona per instal·lar un dipòsit classe II per a residus embalats”.

tancar

El pla de restauració de l’argilera limita la profunditat del clot o l’empresa pot baixar tants metres com vulgui? Resposta

El pla de restauració de l’argilera limita la profunditat del clot o l’empresa pot baixar tants metres com vulgui?

RESPOSTA de la Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat (23 de novembre de 2011):

“les condicions ambientals incorporades no fan referència a la profunditat d’explotació. Igualment, l’autorització minera atorgada, tampoc estableix un límit de profunditat a l’aprofitament miner atès que.... l’explotació de la cantera ALMAR es duu a terme a través del sistema de treball “corta”, que comporta l’explotació per horitzons descendents, amb seccions verticals de forma troncònica, de tal forma que es va produint el descens de la cota a mesura que es va avançant amb l’extracció del recurs miner... per tant, no resulta procedent considerar que el programa de restauració estableixi un límit màxim de profunditat”.

OBSERVACIONS A LA RESPOSTA:

la normativa bàsica estatal (Reial Decret 975/2009) i la normativa de la Generalitat de Catalunya (Decret 343/1983) estableixen que el contingut del programa de restauració té la consideració de condició especial de l’autorització minera i la realització de treballs o actuacions fora de l’àrea indicada s’ha de considerar com un incompliment del programa de restauració. El pla de restauració de l’argilera contempla una profunditat de 20 metres, el forat actualment té una profunditat superior als 60 metres i ha traspassat una capa d’aigües freàtiques. El Departament de Territori i Sostenibilitat diu en data del 12 d’abril de 2012 que “requerirà en els propers dies a l’empresa Puigfel S.A. que presenti una modificació del programa de restauració, ja que l’actualment vigent data de l’any 1989 i ha quedat obsolet”. Cal, però, tenir en compte que la qualificació urbanística actual dels terrenys no permet una ampliació de l’àrea d’extracció.

tancar

El Sr. Lluís Recoder (Conseller de Territori i Sostenibilitat) ha enviat una carta a la Plataforma. El Conseller diu que actualment no hi ha cap projecte d’abocador sobre la taula però no descarta l’abocador. Ens comunica que si l’empresa presenta una nova sol·licitud per fer l’abocador, l’expedient es tramitarà amb totes les garanties per a la protecció del medi ambient. Carta del Conseller Recoder Resposta de la Plataforma i de la FAV de Sant Cugat

Sr. Recoder la demanda dels plens de Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra i del Parlament de Catalunya és clara i contundent: el forat s’ha d’omplir amb terres ja

Sra. Conesa (alcaldessa de Sant Cugat), Sra. Carmona (alcaldessa de Cerdanyola), Sr. Andreu (president de l’EMD de Bellaterra) no pensen fer-hi res?

Veïns i veïnes, mares i pares de les escoles: estem disposats a permetre que posin en perill la nostra salut i la dels nostres fills?

      Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

slideshow image


slideshow image


slideshow image


slideshow image


El forat a març del 2012

Alarma entre veïns i escoles pel reinici dels treballs de construcció de l’abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons

L’any 2009, l’empresa Puigfel va adquirir els drets d’extracció minera de l’argilera Almar, als terrenys de Can Fatjó dels Aurons, a tocar d’escoles, un hospital, edificis d’oficines, un hotel i els habitatges de Bellaterra i Sant Cugat.

Des de 2010 l’empresa ha ampliat el forat i l’ha acondicionat per fer l’abocador sense tenir els permisos pertinents. El forat actualment té una capacitat de més de 3 milions de metres cúbics. El camp del Barça hi cabria a dins.

El febrer de 2011 veïns, escoles i partits polítics del territori van denunciar la construcció d’aquest abocador.

DESPRÉS DE:

- les mocions per unanimitat de rebuig a l’abocador de Can Fatjó dels Aurons als plens de Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra;

- la resolució de rebuig a l’abocador del Parlament de Catalunya;

- la declaració d’incompatibilitat urbanística per fer l’abocador de l’Ajuntament de Cerdanyola;

- la denegació del permís ambiental per part de la Generalitat de Catalunya;

- les declaracions del conseller Lluís Recoder i del director de l’Agència Catalana de Residus Josep Maria Tost que els abocadors no es poden fer sense el consens del territori;

- les declaracions de tots els partits polítics de Cerdanyola i de la seva alcaldessa dient que Cerdanyola ja té la seva quota d’abocadors i que no acollirà cap abocador més;

- les denúncies per part de veïns, plataformes i partits polítics de la il·legalitat dels ingents moviments de terres a Can Fatjó dels Aurons.

Després de tot això els ciutadans contemplem perplexos com ELS CAMIONS I LES EXCAVADORES DE L’EMPRESA PUIGFEL CONTINUEN AMB LA CONSTRUCCIÓ DE L’ABOCADOR D’ESCOMBRARIES A CAN FATJÓ DELS AURONS davant la passivitat de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Cerdanyola.

ELS CIUTADANS VOLEM SABER QUÈ ESTÀ PASSANT A CAN FATJÓ DELS AURONS I EXIGIM A LES ADMINSITRACIONS IMPLICADES (AJUNTAMENT DE CERDANYOLA I GENERALITAT DE CATALUNYA) QUE ACTUÏN EN COMPLIMENT DELS ACORDS DELS PLENS DE CERDANYOLA, SANT CUGAT I BELLATERRA I DE LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I ES PROCEDEIXI A LA RESTAURACIÓ DEL FORAT AMB TERRES.

HONORABLE CONSELLER LLUÍS RECODER I ALCALDESSA CARME CARMONA:

El territori ho pot dir més alt però no més clar: NO VOLEM L’ABOCADOR.


      

      Institut Cartogràfic de Catalunya. Data de vol: 18/10/2010


      

      Institut Cartogràfic de Catalunya. Data de vol: 05/10/2008


      

      Institut Cartogràfic de Catalunya. Data de vol: 06/06/2006


        
         Can Fatjó dels Aurons fa uns anys